തൃശൂര്‍: ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 116 പേര്‍ക്ക് കൊ വിഡ്. 70 പേര്‍ക്ക് രോഗ മുക്തി.

thrissur news today Covid-Update

1. സമ്പര്‍ക്കം – കുളങ്ങാട്ടുക്കര – 29 പുരുഷന്‍. 2. സമ്പര്‍ക്കം – എടക്കളത്തൂര്‍ – 30 പുരുഷന്‍. 3. സമ്പര്‍ക്കം -പേരാമംഗലം -31 പുരുഷന 4. സമ്പര്‍ക്കം- തിരുത്തിപറമ്പ് – 49 പുരുഷന്‍. 5. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 44 പുരുഷൻ 6. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം – 75 സ്ത്രീ. 7. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 40 സ്ത്രീ. 8. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 33 പുരുഷന്‍ 9. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 29 സ്ത്രീ 10. സമ്പര്‍ക്കം – ചെറുവ്വത്തൂര്‍ – 62 സ്ത്രീ 11. സമ്പര്‍ക്കം – ഒളരിക്കര -86 സ്ത്രീ. 12. സമ്പര്‍ക്കം – പുറ്റേക്കര – 4 പെകുട്ടി. 13. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം- 2 പെകുട്ടി. 14. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം- 32 പുരുഷന്‍ .15. സമ്പര്‍ക്കം – വാടാനപ്പിളളി – 55 പുരുഷന്‍ .16. സമ്പര്‍ക്കം – കടവല്ലൂര്‍ -11 പെകുട്ടി 17. സമ്പര്‍ക്കം – മങ്ങാട് -45 സ്ത്രീ. 18. സമ്പര്‍ക്കം – ചിരനെല്ലൂര്‍ – 20 പുരുഷന്‍ .

19. സമ്പര്‍ക്കം – ഗുരുവായൂര്‍ – 29 പുരുഷന്‍ . 20. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ -10 ആകുട്ടി. 21. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ -32 പുരുഷന്‍ . 22. സമ്പര്‍ക്കം – ഗുരുവായൂര്‍ – 30 പുരുഷന്‍ . 23. സമ്പര്‍ക്കം – പാവറി- 16 ആകുട്ടി. 24. സമ്പര്‍ക്കം – പാവറട്ടി- 45 പുരുഷന്‍ 25. സമ്പര്‍ക്കം – വരാക്കര – 64 പുരുഷന്‍ . 26. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 14 ആകുട്ടി. 27. സമ്പര്‍ക്കം – പടിയൂര് – 83 സ്ത്രീ. 28. സമ്പര്‍ക്കം – ആമ്പലൂര്‍ 60 പുരുഷന്‍. 29. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 80 പുരുഷന്‍ .

30. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 15 ആകുട്ടി.
31. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 54 പുരുഷന്‍. 32. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 19 സ്ത്രീ. 33. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 23 പുരുഷന്‍ . 34. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 41 സ്ത്രീ. 35. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 4 പെകുട്ടി. 36. സമ്പര്‍ക്കം – പഴുാന – 52 പുരുഷന്‍ . 37. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 48 പുരുഷന്‍ 38. സമ്പര്‍ക്കം – പഴുാന – 45 സ്ത്രീ. 39. സമ്പര്‍ക്കം – വേലൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ . 40. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 62 സ്ത്രീ. 41. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 13 ആകുട്ടി. 42. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 37 പുരുഷന്‍ . 43. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 52 സ്ത്രീ.

44. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 36 സ്ത്രീ. 45. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 46 പുരുഷന്‍ .46. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 53 സ്ത്രീ. 47. സമ്പര്‍ക്കം – മനക്കൊടി – 33 പുരുഷന 48. സമ്പര്‍ക്കം – അമല നഗര്‍ – 27 പുരുഷന്‍ .
49. സമ്പര്‍ക്കം – കുംകുളം – 62 പുരുഷന്‍ .
50. സമ്പര്‍ക്കം – കുംകുളം – 58 സ്ത്രീ. 51. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 50 പുരുഷന്‍ ..52. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 25 പുരുഷന്‍ . 53. സമ്പര്‍ക്കം – നടത്തറ – 28 സ്ത്രീ. 54. സമ്പര്‍ക്കം – എല്‍ത്തുരുത്ത് – 56 സ്ത്രീ. 55. സമ്പര്‍ക്കം – വെളളാനിക്കര – 58 സ്ത്രീ. 56. സമ്പര്‍ക്കം – ചുവമണ്ണ് – 62 സ്ത്രീ. 57. സമ്പര്‍ക്കം – ചുവമണ്ണ് – 18 സ്ത്രീ.

58. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 32 പുരുഷൻ 59. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 36 പുരുഷന്‍ .60. സമ്പര്‍ക്കം – എരവിമംഗലം – 20.‍ പുരുഷന്. 61. സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി -38 സ്ത്രീ. 62. സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി – 60 പുരുഷൻ. 63. സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി – 35 പുരുഷൻ. 64. സമ്പര്‍ക്കം – അന്നമനട – 47 സ്ത്രീ. 65. സമ്പര്‍ക്കം – വെമ്പലൂര്‍ – 36 പുരുഷന്‍. 66. സമ്പര്‍ക്കം – എടവിലങ്ങ്-  49 പുരുഷന്‍ . 67. സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 12 പെകുട്ടി. 68. സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 18 പെകുട്ടി. 69. സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 39 സ്ത്രീ. 70. സമ്പര്‍ക്കം – പാതാഴക്കാട് -54 പുരുഷന്‍ .
71. സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 28 സ്ത്രീ. 72. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 30 പുരുഷന്‍.

73. സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 42 പുരുഷന്‍ .
74. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 63 പുരുഷന്‍ . 75. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 52 പുരുഷന്‍ . 76. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി -50 സ്ത്രീ
77. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 72പുരുഷന്‍ .. 78. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 10 ആകുട്ടി. 79. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 42 പുരുഷന്‍ . 80. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 67 സ്ത്രീ. 81. സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 51 പുരുഷന്‍ . 82. സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 11 പെകുട്ടി.
83. സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 22 സ്ത്രീ.

84. സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 40 പുരുഷന്‍ . 85. സമ്പര്‍ക്കം – കൊ്്ന്നകുഴി – 82 സ്ത്രീ. 86. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 56 പുരുഷന്‍ . 87. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 20 പുരുഷൻ. 88. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 19 പുരുഷന്‍ .89. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 40 സ്ത്രീ.
90. ഉറവിടമറിയാത്ത ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി – 31 സ്ത്രീ. 91. ഉറവിടമറിയാത്ത പനമുക്ക് സ്വദേശി – 56 പുരുഷന്‍. 92. ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറട്ടി സ്വദേശി – 42 പുരുഷന്‍. 93. ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറട്ടി സ്വദേശി – 38 പുരുഷന്‍. 94. ഉറവിട മറിയാത്ത കുംകുളം സ്വദേശി – 63 സ്ത്രീ.
95. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇയ്യാല്‍ സ്വദേശി – 32 സ്ത്രീ.

96. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 32 പുരുഷന്‍ . 97. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇയ്യാല്‍ സ്വദേശി – 42 പുരുഷന്‍ . 98. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 23 പുരുഷന്‍ . 99. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 40 പുരുഷന്‍ . 100. ഉറവിട മറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 32 പുരുഷന്‍. 101. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 43 പുരുഷന്‍. 102. ഉറവിട മറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 28 പുരുഷന്‍. 103. ഉറവിട മറിയാത്ത പൂലാനി സ്വദേശി – 23 സ്ത്രീ. 104. ഉറവിട മറിയാത്ത പെരിഞ്ചേരി സ്വദേശി – 46 പുരുഷന്‍ . 105. ഉറവിടമറിയാത്ത പുതുക്കാട് സ്വദേശി – 51 സ്ത്രീ.

106. ഉറവിടമറിയാത്ത പുല്ലൂറ്റ് സ്വദേശി – 33 പുരുഷന്‍ . 107. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 8 ആണ്‍കുട്ടി.
108. ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തകന്‍ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ . 109. ആരോഗ്യ പ്രവ്രര്‍ത്തകന്‍ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 23 പുരുഷന്‍ ..
110. ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തക – മാടായികോണം – 53 സ്ത്രീ. 111. ഖത്തര്‍ – എറിയാട്- 26 പുരുഷന്‍. 112. യു.എ.ഇ – പി.വെമ്പലൂര്‍ – 46 പുരുഷന്‍. 113. യു.എ.ഇ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 55 സ്ത്രീ. 114. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – മായന്നൂര്‍ – 51 പുരുഷന്‍ .115. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – പട്ടിക്കാട് – 32 പുരുഷന്‍ . 116. മഹാരാഷ്ട്ര – ത്യശ്ശൂര്‍ – 59 പുരുഷന്‍ .