ചരക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം..

ദേശീയപാത ചെമ്പൂത്രയിൽ തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള...

പനന്തറയിൽ ബൈക്ക് തെന്നി മറിഞ്ഞ് അപകടം.

പുന്നയൂർക്കുളം: പനന്തറയിൽ ബൈക്ക് തെന്നി മറിഞ്ഞ്...
error: Content is protected !!