തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 179 പേര്‍ക്ക് കൊ വിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Covid-Update-thrissur-district-collector

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 179 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.‍ വിവരങ്ങള് ഇങ്ങിനെ അമല ക്ലസ്റ്റര്‍ (സമ്പര്‍ക്കം) 28 നടവരമ്പ് ക്ലസ്റ്റര്‍ (സമ്പര്‍ക്കം ) 6 മറ്റു സമ്പര്‍ക്കം 67ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റര്‍(സമ്പര്‍ക്കം) 10ആരോഗ്യ‍ പ്രവര്ത്തകര്‍ 9ഫ്രന്റ് ലൈന്‍ വര്‍ക്ര്‍ 4 വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവര്‍ 7 ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ ( റിലയന്‍സ് -സമ്പര്‍ക്കം) 3 മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിയവര്‍ 13 ഉറവിടമ  32 ആകെ 179

1. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 13 പെൺകുട്ടി. 2. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 20 സ്ത്രീ. 3. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 20 സ്ത്രീ. 4. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 70 സ്ത്രീ. 5. സമ്പര്‍ക്കം- മേലൂര്‍ – 55 പുരുഷന്‍. 6. സമ്പര്‍ക്കം- അരണാനാട്ടുക്കര – 56 പുരുഷന്‍. 7. സമ്പര്‍ക്കം- അടിചിലി – 45 പുരുഷന്‍. 8. സമ്പര്‍ക്കം- മേലൂര്‍ – 24 പുരുഷന്‍. 9. സമ്പര്‍ക്കം- മേലൂര്‍ – 46 പുരുഷന്‍. 10. സമ്പര്‍ക്കം- കൊടക്കര – 53 പുരുഷന്‍.

11. സമ്പര്‍ക്കം- കൊടക്കര – 42 സ്ത്രീ. 12. സമ്പര്‍ക്കം- കൊടക്കര – 17 സ്ത്രീ. 33 13. സമ്പര്‍ക്കം- കോട്ടാറ്റ് – 34 പുരുഷന്‍.14. സമ്പര്‍ക്കം- പഴൂക്കര – 52 പുരുഷന്‍.
15. സമ്പര്‍ക്കം- ചാലക്കുടി -61 സ്ത്രീ.16. സമ്പര്‍ക്കം- കൊടുങ്ങലൂര്‍ – 20 പുരുഷന്‍.
17. സമ്പര്‍ക്കം ചാലക്കുടി – 29 സ്ത്രീ. 18. സമ്പര്‍ക്കം- ചാലക്കുടി – 6 ആണ്‍കുട്ടി.19. സമ്പര്‍ക്കം- ചാലക്കുടി – 3 ആണ്‍കുട്ടി.
20. സമ്പര്‍ക്കം- ചാലക്കുടി – 11. പെണ്‍കുട്ടി. 21. സമ്പര്‍ക്കം- ചാലക്കുടി – 7 പെണ്‍കുട്ടി. 22. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 23 പുരുഷന്‍. 23. സമ്പര്‍ക്കം- ചൊവ്വന്നൂര്‍- 32 പുരുഷന്‍ . 24.സമ്പര്‍ക്കം- കൊടുങ്ങലൂര്‍ – 52 സ്ത്രീ

25. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 59 പുരുഷന്‍.
26. സമ്പര്‍ക്കം- പേരാമംഗലം- 59 സ്ത്രീ
27. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 51 പുരുഷന്‍.
28. സമ്പര്‍ക്കം- തിരുവമ്പാടി – 55 സ്ത്രീ
29. സമ്പര്‍ക്കം- പേരാമംഗലം – 65. പുരുഷന്‍. 30. സമ്പര്‍ക്കം- പേരാമംഗലം – 22 പുരുഷന്‍. 31. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 40 പുരുഷന്‍ . 32. സമ്പര്‍ക്കം- അയ്യന്തോള്‍ – 52 സ്ത്രീ..33. സമ്പര്‍ക്കം- പുല്ലഴി – 52 പുരുഷന്‍ 34. സമ്പര്‍ക്കം- ഇലഞ്ഞിപ്ര – 39 പുരുഷന്‍. 35. സമ്പര്‍ക്കം- കൊരട്ടി- 48 പുരുഷന്‍. 36. സമ്പര്‍ക്കം- മേലൂര്‍ – 37 സ്ത്രീ.

37. സമ്പര്‍ക്കം- മേലൂര്‍ – 10 പെണ്‍കുട്ടി.
38. സമ്പര്‍ക്കം- പുല്ലഴി -17 ആണ്‍കുട്ടി.
39. സമ്പര്‍ക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 47 പുരുഷന്‍. 40. സമ്പര്‍ക്കം- പുല്ലഴി – 25 പുരുഷന്‍ . 41. സമ്പര്‍ക്കം- പുല്ലഴി – 49 സ്ത്രീ. 42. സമ്പര്‍ക്കം- നെല്ലിക്കുന്ന് – 32 പുരുഷന്‍. 43. സമ്പര്‍ക്കം- കുന്നത്തുക്കാവ് – 64 പുരുഷന്‍. 44. സമ്പര്‍ക്കം- ചാലക്കുടി -48 സ്ത്രീ.45. സമ്പര്‍ക്കം- കുറാഞ്ചേരി- 5 പെണ്‍കുട്ടി.
46. സമ്പര്‍ക്കം- കുറാഞ്ചേരി- 29 സ്ത്രീ.
47. സമ്പര്‍ക്കം- കുറാഞ്ചേരി- 60 സ്ത്രീ.
48. സമ്പര്‍ക്കം- പൂമല – 63 സ്ത്രീ. 49. സമ്പര്‍ക്കം- പൂമല – 68 പുരുഷന്‍ . 50. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 52 സ്ത്രീ.

51. സമ്പര്‍ക്കം- ഗുരുവായൂര്‍ – 28 പുരുഷന 52. സമ്പര്‍ക്കം- ഗുരുവായൂര്‍ – 27 പുരുഷന 53. സമ്പര്‍ക്കം- ആളൂര്‍ -54 സ്ത്രീ. 54. സമ്പര്‍ക്കം- മഴുവഞ്ചേരി- 43 പുരുഷന്‍. 55. സമ്പര്‍ക്കം- ആളൂര്‍ -41 പുരുഷന്‍ . 56. സമ്പര്‍ക്കം- മീന്‍പ്പറമ്പില്‍ – 49 സ്ത്രീ. 57. സമ്പര്‍ക്കം- മീന്‍പ്പറമ്പില്‍ – 22 സ്ത്രീ. 58. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് – 24 പുരുഷന്‍. 59. സമ്പര്‍ക്കം- ഇരിങ്ങാ ലക്കുട – 65 സ്ത്രീ. 60. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് – 25 പുരുഷന്‍ .61. സമ്പര്‍ക്കം- മുപ്ലിയം – 46 പുരുഷന്‍.. 62. സമ്പര്‍ക്കം- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 38 പുരുഷന 63. സമ്പര്‍ക്കം- കോട്ടപ്പുറം – 48 പുരുഷന്‍

64. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് -16 സ്ത്രീ. 65. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് – 50സ്ത്രീ. 66. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് – 52 പുരുഷന്‍ .67. സമ്പര്‍ക്കം- പാഴായി – 30 സ്ത്രീ. 68. സമ്പര്‍ക്കം- നന്തിപുലം – 70 സ്ത്രീ.69. സമ്പര്‍ക്കം- നന്തിപുലം – 77 പുരുഷന 70. സമ്പര്‍ക്കം- വലപ്പാട് – 69 സ്ത്രീ. 71. സമ്പര്‍ക്കം- വലപ്പാട് – 35 സ്ത്രീ. 72. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 50 പുരുഷന്‍ . 73. സമ്പര്‍ക്കം- താണിശ്ശേരി – 24 സ്ത്രീ. 74. സമ്പര്‍ക്കം- ചൊവ്വൂര്‍ – 74 പുരുഷന.75. സമ്പര്‍ക്കം- ആളൂര്‍ – 40 പുരുഷന.76. സമ്പര്‍ക്കം- ചൊവ്വൂര്‍ – 37 സ്ത്രീ.

77. സമ്പര്‍ക്കം- മുണ്ടൂര്‍ – 68 പുരുഷന്‍ .
78. സമ്പര്‍ക്കം- ചുവന്നമണ്ണ് – 50 സ്ത്രീ.
79. സമ്പര്‍ക്കം- വെങ്ങാനല്ലൂര്‍ – 45 സ്ത്രീ.
80. സമ്പര്‍ക്കം- കുരിയച്ചിറ – 34 സ്ത്രീ.
81. സമ്പര്‍ക്കം- കോണത്തുകുന്ന് – 34 സ്ത്രീ. 82. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് – 54 സ്ത്രീ..83. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 22 പുരുഷന്‍ ..84. സമ്പര്‍ക്കം- നടവരമ്പ് – 16 സ്ത്രീ. 85. സമ്പര്‍ക്കം- മുരിയാട് -28 സ്ത്രീ. 86. സമ്പര്‍ക്കം- മുരിയാട് – 39 പുരുഷന്‍ 87. സമ്പര്‍ക്കം- പന്തല്ലൂര്‍ – 34 പുരുഷന്‍.88. സമ്പര്‍ക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ – 20 സ്ത്രീ. 89. സമ്പര്‍ക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ – 57 സ്ത്രീ. 90. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യക്കണ്ണ പതിയാരം – 20 പുരുഷന്‍ .

91. സമ്പര്‍ക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 79 പുരുഷന്‍ . .92. സമ്പര്‍ക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 68 സ്ത്രീ. 93. സമ്പര്‍ക്കം- നടത്തറ – 28 പുരുഷന്‍ .94. സമ്പര്‍ക്കം- ചൊവ്വൂര്‍ – 13 പെണ്‍കുട്ടി. 95. സമ്പര്‍ക്കം- ചൊവ്വൂര്‍ – 70 സ്ത്രീ. 96. സമ്പര്‍ക്കം- പെരിങ്ങാവ് – 34 സ്ത്രീ. 97. സമ്പര്‍ക്കം – ചിറ്റഞ്ഞൂര്‍ – 23 പുരുഷന്‍ . 98. സമ്പര്‍ക്കം- പോങ്കോത്തറ – 30 പുരുഷന്‍ . 99. സമ്പര്‍ക്കം- കാറളം- 12 ആണ്‍കുട്ടി. 100. സമ്പര്‍ക്കം- കാറളം- 70 സ്ത്രീ. 101. സമ്പര്‍ക്കം- കിനാലൂര്‍ – 22 സ്ത്രീ. 102. സമ്പര്‍ക്കം – രവിമംഗലം – 24 സ്ത്രീ. 103. സമ്പര്‍ക്കം- കാക്കശ്ശേരി- 25 സ്ത്രീ. 104. സമ്പര്‍ക്കം- തെക്കെ അങ്ങാടി – 33 പുരുഷന്‍. 105. സമ്പര്‍ക്കം- ചെമ്മണ്ണൂര്‍ – 25 പുരുഷന്‍ . 106. സമ്പര്‍ക്കം- മങ്ങാട് – 38 സ്ത്രീ.

107. സമ്പര്‍ക്കം- കേച്ചേരി -29 പുരുഷന്‍ .
108. സമ്പര്‍ക്കം – ആളൂര്‍ – 21 സ്ത്രീ. 109. സമ്പര്‍ക്കം- ആളൂര്‍ – 82 സ്ത്രീ. 110. സമ്പര്‍ക്കം- ആളൂര്‍ – 47 സ്ത്രീ. 111. സമ്പര്‍ക്കം- ആളൂര്‍ – 55 പുരുഷന്‍ . 112. സമ്പര്‍ക്കം- മങ്ങാട് – 42 പുരുഷന്‍ . 113. സമ്പര്‍ക്കം- മുളളൂര്‍ക്കര – 40 സ്ത്രീ. 114. സമ്പര്‍ക്കം- ത്യശ്ശൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ . 115. സമ്പര്‍ക്കം- കോലഴി – 50 സ്ത്രീ. 116. സമ്പര്‍ക്കം- ചേറ്റുപാറ – 57 സ്ത്രീ. 117. സമ്പര്‍ക്കം – വളപ്പായ – 43 പുരുഷന്‍ .
118. സമ്പര്‍ക്കം-പൂമല – 26 പുരുഷന്‍ .
119. ഉറവിടമറിയാത്ത ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി – 61 പുരുഷന്‍.

120. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 83 പുരുഷന്‍. 121. ഉറവിട മറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 43 പുരുഷന്‍. 122. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 22 പുരുഷന്‍. 123. ഉറവിട മറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 29 പുരുഷന്‍. 124. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 48 സ്ത്രീ. 125. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി കാവ് സ്വദേശി – 46 പുരുഷന്‍ . 126. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 28 പുരുഷന്‍.
127. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 47 സ്ത്രീ. 128. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 34 സ്ത്രീ.
129. ഉറവിടമറിയാത്ത – കരുവന്നൂര്‍ – 30 സ്ത്രീ. 130. ഉറവിടമറിയാത്ത അഷ്ടമിച്ചിറ സ്വദേശി – 52 പുരുഷന്‍.
131. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 23 സ്ത്രീ

132. ഉറവിടമറിയാത്ത- പുത്തൂര്‍ – 8 പെണ്‍കുട്ടി. 133. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂര്‍ സ്വദേശി – 4 പെണ്‍കുട്ടി.
134. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 24 പുരുഷന്‍ . 135. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂര്‍ സ്വദേശി – 8 ആണ്‍കുട്ടി. 136. ഉറവിടമറിയാത്ത ചിയ്യാരം സ്വദേശി – 18 സ്ത്രീ.137. ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 21 പുരുഷന്‍ . 138. ഉറവിട മറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 28 പുരുഷന്‍. 139. ഉറവിട മറിയാത്ത ഊരകം സ്വദേശി – 3 ആണ്‍കുട്ടി.140. ഉറവിട മറിയാത്ത ഊരകം സ്വദേശി – 63 പുരുഷന്‍ . 141. ഉറവിട മറിയാത്ത കുമ്പളങ്ങാട് സ്വദേശി – 54 സ്ത്രീ.

142. ഉറവിടമറിയാത്ത ഊരകം – 26 പുരുഷന്‍ . 143. ഉറവിടമറിയാത്ത- ഗുരുവായൂര്‍ – 37 പുരുഷന്‍ . 144. ഉറവിട മറിയാത്ത – ഒളരി – 49 സ്ത്രീ. 145. ഉറവിട മറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 24 സ്ത്രീ.146. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 79 പുരുഷന്‍ . 147. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 48 പുരുഷന്‍ . 148. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 37 പുരുഷന്‍. 149. ഉറവിടമറിയാത്ത ചിറ്റിശ്ശേരി സ്വദേശി – 59 പുരുഷന്‍ .150. ഉറവിടമറിയാത്ത വെളളറകാട് സ്വദേശി – 37 പുരുഷന്‍ .

151. ഉറവിട മറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 25 പുരുഷന്‍ .152. ഉറവിട മറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ – 41 പുരുഷന്‍ . 153. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക – 40 സ്ത്രീ. 154. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക – 43 സ്ത്രീ. 155. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക – 41 സ്ത്രീ. 156. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക – 40 സ്ത്രീ.157. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ – 27 പുരുഷന്‍ 158. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക – 31 സ്ത്രീ.
159. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക – 30 സ്ത്രീ.160. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക – 38 സ്ത്രീ.

161. ആന്ധ്രപ്രദേശ് -ചൂണ്ടള്‍ – 48 പുരുഷന്‍. 162. മഹാരാഷ്ട്ര – കൊരട്ടി – 65 പുരുഷന്‍. 163. ഗുജറാത്ത് – കൊടക്കര – 29 പുരുഷന്‍. 164. കര്‍ണ്ണാടക -ആളൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍. 165. കര്‍ണ്ണാടക – കൂടപുഴ- 33 സ്ത്രീ.166. തമിഴ്‌നാട് – ചാലക്കുടി – 21 പുരുഷന്‍ 167. തമിഴ്‌നാട് – ചാലക്കുടി – 22 പുരുഷന്‍ 168. മഹാരാഷ്ട്ര – അന്നമനട – 24 പുരുഷന്‍.

169. മഹാരാഷ്ട്ര – അട്ടപ്പാടം – 27 പുരുഷന്‍. 170. കര്‍ണ്ണാടക -പൂത്തറയ്ക്കല്‍ – 31 പുരുഷന്‍. 171. ഗുജറാത്ത് – എരനെല്ലൂര്‍ – 27 പുരുഷന്‍.
172. യു.പി – 23 എന്‍.സി.സി ബെറ്റാലിയന്‍ – 48 പുരുഷന്‍. 173. ഒമാന്‍.- ചെന്ത്രാപ്പിന്നി, 24 – പുരുഷന്‍
174. സൗദി.- ചാലക്കുടി, 37 – പുരുഷന്‍
175. യു.എ.ഇ. – ചെറുവളളൂര്‍, 41 – പുരുഷന്‍ 176. യു.എ.ഇ.- കോട്ടപ്പുറം 31 – പുരുഷന്‍ 177. ഒമാന്‍ – എടക്കുളം 29 – പുരുഷന്‍ 178. യു.എ.ഇ.- പെരിഞ്ഞനം 49 – പുരുഷന്‍ 179. യു.എ.ഇ.- ചിറ്റഞ്ഞൂര്‍ 29 – പുരുഷന്‍