ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 97 പേര്‍ക്ക് കൊ വിഡ്. . 28പേര് രോഗമുക്തരായി.കേരളത്തിൽ 2333 പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഇന്ന്..

Covid-Update-Snow-View

തൃശൂര്‍ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 97 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 90പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ. അമല ക്ലസ്റ്ററിൽ മാത്രം 16 പേർക്ക്, ഈ ക്ലസ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ആശങ്ക ജനകം.  .

അംബേദ്കര്‍ കോളനി ക്ലസ്റ്റര്‍ സമ്പര്‍ക്കം) 1 മറ്റു സമ്പര്‍ക്കം 48 ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റര്‍(സമ്പര്‍ക്കം) 2 ശക്തന്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ (സമ്പര്‍ക്കം- ഫ്രന്റ് ലൈന്‍ വര്‍ക്കര്‍ -പോലീസ്) 1 ശക്തന്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ (സമ്പര്‍ക്കം) 4 ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍( റിലയന്‍സ് -സമ്പര്‍ക്കം) 2 വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവര്‍ 1 മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിയവര്‍ 6 ഉറവിട മറിയാത്തവര്‍ 16 ആകെ 97 1.

അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി 51 സ്ത്രീ. 2. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 54 പുരുഷൻ .3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അടാട്ട് – 54 സ്ത്രീ. 4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 48 പുരുഷൻ.5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 18 പെൺകുട്ടി.

6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യപ്രവ്രർത്തക – പളളിക്കുന്ന് – 26 സ്ത്രീ. 7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 24 സ്ത്രീ. 8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 28 പുരുഷൻ . 9. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 20 പുരുഷൻ . 10. അമല ക്ലസ്റ്റർ- എളവളളി – 49 സ്ത്രീ. 11. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ- 31 സ്ത്രീ.12. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ – 55 പുരുഷൻ.13. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ- 22 പുരുഷൻ. 14.

അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ്- 57 സ്ത്രീ. 15. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ്- 33 പുരുഷൻ . 16. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 48 പുരുഷൻ . 17. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര – 30 സ്ത്രീ. 18. സമ്പർക്കം – കോലഴി – 5 ആൺകുട്ടി. 19.

സമ്പർക്കം – കോലഴി – 30 സ്ത്രീ. 20. സമ്പർക്കം – കോലഴി – 9 പെൺകുട്ടി. 21. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 44 പുരുഷൻ.22. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 72 സ്ത്രീ. 23. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 44 പുരുഷൻ. 24. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 39 പുരുഷൻ. 25. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 12 ആൺകുട്ടി. 26. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 39 സ്ത്രീ. 27. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 18 സ്ത്രീ.28.

സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 57 സ്ത്രീ. 29. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 30 സ്ത്രീ. 30. സമ്പർക്കം- വിൽവട്ടം- 38 പുരുഷൻ. 31. സമ്പർക്കം- വിൽവട്ടം- 7 പെൺകുട്ടി .32. സമ്പർക്കം -വിൽവട്ടം- 72 പുരുഷൻ. 33. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 5 പെൺകുട്ടി.

34. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 5 പെൺകുട്ടി. 35. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 20 പുരുഷൻ. 36. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 17 ആൺകുട്ടി. 37. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 39 സ്ത്രീ.38. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 43 പുരുഷൻ..39. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 27 പുരുഷൻ. 40. സമ്പർക്കം- ബ്രഹ്മകുളം – 59 പുരുഷൻ. 41. സമ്പർക്കം മുണ്ടത്തിക്കോട് – 44 പുരുഷൻ. 42. സമ്പർക്കം- കുന്നംകുളം – 34 പുരുഷൻ. 43. സമ്പർക്കം -വെളളാംങ്കല്ലൂർ – 40 സ്ത്രീ. 44. സമ്പർക്കം- പൊയ്യ -50 പുരുഷൻ .

45. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 59 സ്ത്രീ. 46. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 70 പുരുഷൻ. 47. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 21 പുരുഷൻ. 48. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 42 സ്ത്രീ. 49. സമ്പർക്കം- ആളൂർ- 52 പുരുഷൻ. 50. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 70 സ്ത്രീ. 51. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി – 57 സ്ത്രീ. 52. സമ്പർക്കം- മതിലകം – 37 പുരുഷൻ. 53. സമ്പർക്കം- മതിലകം – 50 സ്ത്രീ. 54. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി – 12 ആൺകുട്ടി. 55. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 16 ആൺകുട്ടി. 56. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 34 പുരുഷൻ.57. സമ്പർക്കം- പാറളം- 53 പുരുഷൻ.58. സമ്പർക്കം- പൂങ്കുന്നം -40 പുരുഷൻ.59. സമ്പർക്കം- മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് – 42 പുരുഷൻ. 60. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 9പെൺകുട്ടി.

61. സമ്പർക്കം- വെളളാർക്കാട് -39 പുരുഷൻ.62. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി -38 പുരുഷൻ.63. സമ്പർക്കം- അത്താണി -44 പുരുഷൻ.64. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ – 39 സ്ത്രീ.65. സമ്പർക്കം- കരുമാത്ര – 9 പെൺകുട്ടി. 66. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കൊടക്കര – 38 സ്ത്രീ.67. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 43 പുരുഷൻ .68. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 22 സ്ത്രീ.69. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 68 സ്ത്രീ.70. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 9 പെൺകുട്ടി.71. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 58 സ്ത്രീ.72. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ(പോലീസ്) – 31 പുരുഷൻ .

73. അബുദാബി -എസ്.എൻ പുരം – 32 പുരുഷൻ 74. കർണ്ണാടക – പുത്തൂര്- 34 സ്ത്രീ. 75. കോലപൂർ-പാണഞ്ചേരി – 28 പുരുഷൻ. 76. ബീഹാർ-ചാലക്കുടി – 30 പുരുഷൻ. 77. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – കോതപ്പറമ്പ് – 56 പുരുഷൻ. 78. കോയമ്പത്തൂർ -വരന്തരപ്പിളളി – 44 പുരുഷൻ..79. കോയമ്പത്തൂർ – കോലഴി – 37പുരുഷൻ. 80. റിലയൻസ് -ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 82 പുരുഷൻ ..81. റിലയൻസ് -ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 47 പുരുഷൻ .82. ഉറവിടമറിയാത്ത പുഴയക്കൽ സ്വദേശി – 18 ആൺകുട്ടി
83. ഉറവിടമറിയാത്ത കേച്ചേരി സ്വദേശി – 24 പുരുഷൻ.

84. ഉറവിടമറിയാത്ത കോട്ടക്കൽ സ്വദേശി – 18 ആൺകുട്ടി.85. ഉറവിടമറിയാത്ത ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് സ്വദേശി – 52 പുരുഷൻ. 86. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് സ്വദേശി – 44 പുരുഷൻ . 87. ഉറവിട മറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 21 പുരുഷൻ. 88. ഉറവിട മറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 44 സ്ത്രീ.89. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ .90. ഉറവിട മറിയാത്ത വേലൂർ സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ. 91. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 78 പുരുഷൻ .

92. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 31 പുരുഷൻ.93. ഉറവിടമറിയാത്ത – ചാലക്കുടി – 32 പുരുഷൻ. 94. ഉറവിട മറിയാത്ത പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ. 95. ഉറവിട മറിയാത്ത കാടുക്കുറ്റി സ്വദേശി – 35 പുരുഷൻ .96. ഉറവിടമറിയാത്ത കട്ടിലപ്പൂവ് (മാടക്കത്തറ) സ്വദേശി – 22 പുരുഷൻ.97. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യക്കൂർ സ്വദേശി – 23 സ്ത്രീ.