സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി മണ്ണുത്തി പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷൻ….

സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ജില്ലയിലെ മണ്ണുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഗുണനിലവാരം, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉപയുക്തത, കേസന്വേഷണങ്ങളിലെ സമയബന്ധിത തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിനകത്തും പരിസരത്തുമുള്ള വൃത്തിയായ അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ് പുരസ്കാര നിർണയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്.

മണ്ണുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊപ്പം സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയ മണ്ണുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആദിത്യ ആർ ഐപിഎസ് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ, ദേശീയ തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടത്തിയ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി ഒല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.