തൃശൂര്‍ വീണ്ടും ആശങ്കയില്‍. ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 156 പേര്‍ക്ക് കൊ വിഡ്.

thrissur news today Covid-Update

ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെയാണ്.അമല ക്ലസ്റ്ററില്‍ രോഗികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. 42 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി.തൃശൂര്‍: ജില്ലയില്‍ കൊവിഡ് കണക്ക് ഉയരുന്നു. ഇന്ന് 156 പേര്‍ക്ക് രോഗം ക്ലസ്റ്ററില്‍ രോഗികള്‍ കൂടുന്നു. അമല ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) – 24. അമലക്ലസ്റ്റർ(ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സമ്പർക്കം) -13. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) -31. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ – പ്രൈവറ്റ് -1. നടവരമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)-9. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)-2. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) – 7. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) -3. മറ്റു സമ്പർക്കം – 51 മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ – 6 ഉറവിടമറിയാത്തവർ – 9. ആകെ -156.

ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെയാണ്.  1. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 63 സ്ത്രീ.  2. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 57 പുരുഷൻ . 3. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 52 പുരുഷൻ . 4. സമ്പർക്കം- വെട്ടുക്കാട്- 50 പുരുഷൻ .  5. സമ്പർക്കം- പുത്തുര് – 36 സ്ത്രീ.  6. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ- തെക്കുംക്കര – 58 പുരുഷൻ .  7. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – തെക്കുംക്കര- 56 സ്ത്രീ.  8. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ്- 63 സ്ത്രീ.  9. ഉറവിടമറിയാത്ത 59 സ്ത്രീ.  10. ആന്റമാൻ- താന്നിശ്ശേരി – 57 പുരുഷൻ . 11. സമ്പർക്കം- മറ്റം- 35 സ്ത്രീ. 12. സമ്പർക്കം- അവിട്ടപ്പിളളി – 38 പുരുഷൻ.

13. സമ്പർക്കം- എലഞ്ഞിപ്ര – 53 പുരുഷൻ .14. സമ്പർക്കം- പോട്ട – 54 പുരുഷൻ 15. സമ്പർക്കം- കൊട്ടാറ്റ് – 30 പുരുഷൻ .16. സമ്പർക്കം- കുറ്റിക്കാട് – 48 പുരുഷൻ . 17. സമ്പർക്കം- ചേരാമംഗലം – 65 സ്ത്രീ. 18. സമ്പർക്കം- വേലൂര് – 43 സ്ത്രീ. 19. സമ്പർക്കം- ആളൂര് – 52 പുരുഷൻ . 20. സമ്പർക്കം. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ – 45 പുരുഷൻ . 21. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 19 സ്ത്രീ.
22. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 60 പുരുഷൻ 23. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപ്പുരം – 41 പുരുഷൻ
24. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 44 ദിവസം ആൺകുട്ടി.

25. സമ്പർക്കം- ചാവ്വക്കാട് – 33 പുരുഷൻ 26. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ – 31 പുരുഷൻ. 27. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 52 പുരുഷൻ. 28. സമ്പർക്കം- തമ്പുരാൻപ്പടി – 56 സ്ത്രീ 29. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 41 പുരുഷൻ.30. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 38 പുരുഷൻ.. 31. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 59 സ്ത്രീ. 32. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 30 സ്ത്രീ. 33. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 5 ആൺകുട്ടി. 34. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 6 പെൺകുട്ടി. 35. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 10 പെൺകുട്ടി. 36. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 27 സ്ത്രീ. 37. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 65 പുരുഷൻ. 38. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 50 പുരുഷൻ.

39. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 13 ആൺകുട്ടി. 40. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 14 ആൺകുട്ടി. 41. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 14 ആൺകുട്ടി. 42. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – 25 സ്ത്രീ. 43. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ – 76 പുരുഷൻ. 44. ഉറവിടമറിയാത്ത നന്ദിപുലം സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ. 45. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 32 പുരുഷൻ. 46. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ് – 33 പുരുഷൻ. 47. കർണ്ണാടക – 68 സ്ത്രീ. 48. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 54 സ്ത്രീ. 49. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 പുരുഷൻ. 50. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 47 പുരുഷൻ.

51. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 60 പുരുഷൻ. 52. സമ്പർക്കം- കുറ്റിച്ചിറ – 23 പുരുഷൻ. 53. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 34 സ്ത്രീ. 54. സമ്പർക്കം- മേച്ചിറ – 45 പുരുഷൻ. 55. സമ്പർക്കം- മുരിങ്ങൂർ – 61 പുരുഷൻ. 56. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 52 സ്ത്രീ. 57. സമ്പർക്കം- കരൂര് – 47 പുരുഷൻ. 58. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 സ്ത്രീ. 59. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 29 സ്ത്രീ. 60. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 2 ആൺകുട്ടി. 61. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി് – 44 പുരുഷൻ. 62. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 42 പുരുഷൻ. 63. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 7 ആൺകുട്ടി.

64. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 56 സ്ത്രീ. 65. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 30 പുരുഷൻ. 66. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 2 ആൺകുട്ടി. 67. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 70 പുരുഷൻ. 68. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 15 സ്ത്രീ. 69. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 36 സ്ത്രീ. 70. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 23 സ്ത്രീ. 71. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 70 സ്ത്രീ. 72. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 43 പുരുഷൻ. 73. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 50 പുരുഷൻ. 74. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി് – 36 പുരുഷൻ. 75. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 52 സ്ത്രീ. 76. ആന്റമാൻ – പടിയൂര്- 15 ആൺകുട്ടി.

77. സമ്പർക്കം- കൂടപ്പുഴ – 53 പുരുഷൻ. 78. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 48 സ്ത്രീ. 79. സമ്പർക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ – 47 പുരുഷൻ. 80. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 58 സ്ത്രീ. 81. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 75 സ്ത്രീ. 82. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 50 സ്ത്രീ. 83. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 40 പുരുഷൻ. 84. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 50 സ്ത്രീ. 85. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി. 86. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 55 പുരുഷൻ. 87. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 47 പുരുഷൻ.

88. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 47 പുരുഷൻ. 89. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 25 പുരുഷൻ. 90. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 45 പുരുഷൻ. 91. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 53 സ്ത്രീ. 92. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 17 പെൺകുട്ടി. 93. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 57 സ്ത്രീ. 94. സമ്പർക്കം- വെളളാങ്കല്ലൂർ- 30 പുരുഷൻ. 95. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 36 സ്ത്രീ. 96. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 14 ആൺകുട്ടി. 97. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 36 സ്ത്രീ. 98. സമ്പർക്കം- മുണ്ടൂര് – 55 സ്ത്രീ. 99. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി. 100. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 14 പെൺകുട്ടി.

101. സമ്പർക്കം- തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി – 25 പുരുഷൻ . 102. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 55 സ്ത്രീ. 103. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ – 36 സ്ത്രീ. 104. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 28 സ്ത്രീ. 105. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ- 45 സ്ത്രീ. 106. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് – 36 പുരുഷൻ . 107. സമ്പർക്കം- പുവ്വത്തുര്- 65 പുരുഷൻ. 108. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 58 പുരുഷൻ.109. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 43 സ്ത്രീ.

110. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 10 ആൺകുട്ടി. 111. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 27 സ്ത്രീ. 112. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ – 23 പുരുഷൻ 113. ഉറവിടമറിയാത്ത – പട്ടിക്കാട് – 34 സ്ത്രീ. 114. സമ്പർക്കം- മനക്കൊടി – 32 പുരുഷൻ. 115. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 8 പെൺകുട്ടി. 116. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 24 സ്ത്രീ. 117. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ – 26 പുരുഷൻ. 118. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 11 പെൺകുട്ടി. 119. ഉറവിടമറിയാത്ത – ത്യശ്ശൂർ – 24 പുരുഷൻ.

120. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 33 പുരുഷൻ. 121. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 40 പുരുഷൻ. 122. ഉറവിടമറിയാത്ത – ചാലക്കുടി – 50 സ്ത്രീ. 123. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 31 സ്ത്രീ. 124. ആന്ധ്രപ്രദേശ്- വാസുപുരം – 33 പുരുഷൻ. 125. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 37 പുരുഷൻ. 126. ഉറവിടമറിയാത്ത – എറവ് – 19 പുരുഷൻ. 127. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 30 സ്ത്രീ.128. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ. 129. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 25 പുരുഷൻ. 130. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 31 പുരുഷൻ. 131. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 82 സ്ത്രീ. 132. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 39 പുരുഷൻ. 133. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ. 134. സമ്പർക്കം- മരത്തംക്കോട് – 38 പുരുഷൻ.

135. സമ്പർക്കം- ചേറൂര് – 33 സ്ത്രീ. 136. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 40 സ്ത്രീ. 137. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 58 പുരുഷൻ. 138. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര്- 29 പുരുഷൻ. 139. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 48 സ്ത്രീ.
140. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 56 സ്ത്രീ. 141. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 84 പുരുഷൻ.
142. തമിഴ്‌നാട്-ആര്യംപാടം – 36 പുരുഷൻ. 143. ഹരിയാന-പുതുരുത്തി – 34 പുരുഷൻ. 144. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 35 സ്ത്രീ. 145. ഉറവിടമറിയാത്ത – തേനൂർ – പാലക്കാട്- 65 പുരുഷൻ. 146. സമ്പർക്കം- അഞ്ഞൂർ – 21 പുരുഷൻ.

147. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 2 പെൺകുട്ടി. 148. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 73 സ്ത്രീ. 149. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 60 സ്ത്രീ 150. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 3 പെൺകുട്ടി. 151. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 5 ആൺകുട്ടി. 152. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 15 ആൺകുട്ടി. 153. ഉറവിടമറിയാത്ത – പന്നിത്തടം – 63 പുരുഷൻ. 154. ഉറവിടമറിയാത്ത -അന്നലൂർ -8 ആൺകുട്ടി. 155. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി- 35 സ്ത്രീ.
156. സമ്പർക്കം- കുറുമാൽ – 55 പുരുഷൻ.