തൃശൂർ ജില്ലയിൽ (ആഗസ്റ്റ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച) 73 പേർക്ക് കോ വിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Covid-Update-thrissur-district-collector

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ (ആഗസ്റ്റ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച) 73 പേർക്ക് കോ വിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 603 ആയി. വ്യാഴാഴ്ച 48 പേർ കോ വിഡ് മുക്തരായി. ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവർ 1. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 34 സ്ത്രീ. 2. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 50 പുരുഷൻ. 3. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 13 ആൺകുട്ടി. 4. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 87 പുരുഷൻ.

5. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 25 പുരുഷൻ. 6. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മണലൂർ – 42 സ്ത്രീ. 7. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 18 പെൺകുട്ടി.
8. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 19 പുരുഷൻ.9. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 45 സ്ത്രീ10. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 26 പുരുഷൻ. 11. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 6 ആൺകുട്ടി. 12. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 84 സ്ത്രീ. 13. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 84 സ്ത്രീ. 14. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 6 പെൺകുട്ടി. 15. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 69 പുരുഷൻ. 16. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 29 .
17. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പമംഗലം – 40 സ്ത്രീ.

18. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 54 സ്ത്രീ. 19. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 24 സ്ത്രീ. 20. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മാപ്രാണം – 48 പുരുഷൻ.
21. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 24 പുരുഷൻ. 22. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 7 പെൺകുട്ടി. 23. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 12 ആൺകുട്ടി.
24. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 52 സ്ത്രീ. 25.

ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ- 22 സ്ത്രീ. 26. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 78 പുരുഷൻ. 27. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 6 ആൺകുട്ടി. 28. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 44 സ്ത്രീ. 29. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- മാടക്കത്തറ- 58 പുരുഷൻ. 30. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 51 പുരുഷൻ. 31. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 31 പുരുഷൻ. 32. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 7 ആൺകുട്ടി. 33. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 65 പുരുഷൻ. 34. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 58 സ്ത്രീ.35. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 21 പുരുഷൻ. 36. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 11 ആൺകുട്ടി.

37. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 58 പുരുഷൻ. 38. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചിറ്റിലപ്പിളളി – 43 പുരുഷൻ. 39. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കുന്നംകുളം – 57 സ്ത്രീ. 40. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 24 പുരുഷൻ.
41. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 50 സ്ത്രീ. 42. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 20 പുരുഷൻ. 43. സമ്പർക്കം- പൂക്കോട് – 38 സ്ത്രീ. 44. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 41 സ്ത്രീ. 45. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 62 സ്ത്രീ. 46. സമ്പർക്കം- കൈപ്പറമ്പ്- 23 സ്ത്രീ. 47. സമ്പർക്കം- വെങ്കിടങ്ങ് – 17 ആൺകുട്ടി. 48. സമ്പർക്കം – കരുമത്ര – 46 സ്ത്രീ. 49. സമ്പർക്കം – കാറളം – 45 പുരുഷൻ. 50. സമ്പർക്കം – കാറളം – 38 പുരുഷൻ. 51. സമ്പർക്കം – ചിറ്റിലപ്പിള്ളി – 43 സ്ത്രീ.

52. സമ്പർക്കം – രാമപുരം – 60 പുരുഷൻ.
53. സമ്പർക്കം – ത്യശൂർ – 52 സ്ത്രീ.
54. സമ്പർക്കം – ഇയ്യാൽ – 50 പുരുഷൻ.
55. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 63 പുരുഷൻ. 56. ഉറവിടമറിയാത്ത പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 26 സ്ത്രീ. 57. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് സ്വദേശി – 69 പുരുഷൻ. 58. ഉറവിടമറിയാത്ത പൂമംഗലം സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.59. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂർ സ്വദേശി – 59 സ്ത്രീ.

60. ഉറവിടമറിയാത്ത കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 55 സ്ത്രീ. 61. ഉറവിടമറിയാത്ത മുരിയാട് സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ. 62. ഉറവിടമറിയാത്ത കൈപ്പറമ്പ് സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ. 63. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ് സ്വദേശി – 39 സ്ത്രീ. 64. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 27 പുരുഷൻ. 65. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന നെൻമണിക്കര സ്വദേശി – 33 പുരുഷൻ.
66. ആസ്‌ട്രേലിയ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
67. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന എളവളളി സ്വദേശി – 6 പെൺകുട്ടി.

68. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണ്ണശ്ശേരി സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
69. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണ്ണശ്ശേരി സ്വദേശി – 4 ആൺകുട്ടി.
70. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 40 പുരുഷൻ. 71. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 77 സ്ത്രീ.72. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ സ്വദേശി- 35 പുരുഷൻ 73. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 39 പുരുഷൻ.