ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 3) 85 പേർക്ക് ജില്ലയിൽ കോ വിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 52 പേർ രോഗമുക്തരായി.

Covid-Update-Snow-View

1. ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടാണശ്ശേരി – 26 പുരുഷൻ 2. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് 57 സത്രീ 3. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര 54 പുരുഷൻ 4. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – താന്ന്യം സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 5. താന്ന്യം സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 6. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
7. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 38 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 8. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 9. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

10. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി്സ്വദേ – 2 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.11. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി് സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 12. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കോടശ്ശേരി സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 13. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അവണ്ണൂർ സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 14. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അവണ്ണൂർ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 15. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.

16. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 61 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 17. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 18. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 51 വയസ്സ് സ്ത്രീ 19. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 20. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.

21. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ചാഴൂർ സ്വദേശി – 75 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 22. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ചാഴൂർ സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 23. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 24. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൂർക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ.25. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കോടശ്ശേരി സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 26. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന തെക്കുംക്കര സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

27. കെ.എൽ.എഫ്. ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 49 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 28. ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന അളഗപ്പനഗർ സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 29. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലുളള 27 വയസ്സ് സ്ത്രീ.30. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ.31. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 75 വയസ്സ് പുരുഷൻ.32. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തിരുവില്വാമല സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

33. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി – 68 വയസ്സ് സ്ത്രീ.34. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടകര സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ.35. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 36. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 37. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 38. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 14 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.

39. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.40. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊരട്ടി സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 41. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 42. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 2 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി 43. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 44. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. 45. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
46. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. 47. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ചാവക്കാട് സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

48. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 49. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പറങ്ങോട് സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 50. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ചേലക്കര സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 51. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചേറ്റുവ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 52. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 53. മസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 54. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 55. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 15 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.

56. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. 57. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പടിയൂർ സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 58. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 59. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പടിയൂർ സ്വദേശി – 9 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
60. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 16 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.

61. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 13 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 62. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 40 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 63. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 4 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി..64. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 65. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 62 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 66. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 67 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
67. ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 68. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – കാട്ടൂർ സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

69. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പോർക്കുളം സ്വദേശി – 66 വയസ്സ് പുരുഷൻ..70. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പോർക്കുളം സ്വദേശി – 63 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 71. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – തൃക്കൂർ സ്വദേശി -7 വയസ്സ് 72. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – തൃക്കൂർ സ്വദേശി – 7 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 73. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പുത്തൂർ സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
74. ഒമാനിൽ നിന്ന് വന്ന പാറളം സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 75. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 76. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 60 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

77. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 60 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 78. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 17 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 79. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 80. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പൂമംഗലം സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 81. പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 50 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 82. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 27 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 83. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വളളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 84. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മാള സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.85. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – അന്നമനട സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് പുരുഷൻ.എന്നിവർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്.