തൃശൂരില്‍ ഇന്ന്(Aug-2) കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ.

Covid-Update-Snow-View

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 58 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 10 കെ എസ് ഇ ജീവനക്കാര്‍ക്കും, ഒരു കെ എല്‍ എഫ് പ്രവര്‍ത്തകനുമുള്‍പടേ 40 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ. രോഗം ബാധിച്ചു. 63 പേര്‍ രോഗ മുക്തി നേടി. രോഗം ബാധിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ.

കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തളിക്കുളം സ്വദേശി – 25 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് പുരുഷൻ. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കരിമത്ര സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ശക്തൻ മാർക്കറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ – വിൽവട്ടം സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് പുരുഷൻ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചെട്ടിക്കുളം സ്വദേശി – 21 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പോട്ട സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 2 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ..വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 12 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 12 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് സ്ത്രീ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 25 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് പുരുഷൻ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 2 മാസം പെൺകുട്ടി. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 5 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 39 വയസ്സ് പുരുഷൻ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 88 വയസ്സ് സ്ത്രീ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് സ്ത്രീ. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 70 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൂടപ്പുഴ സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് പുരുഷൻ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – അന്നമ്മനട സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 25 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – താന്ന്യം സ്വദേശി – 6 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

സസമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന നടത്തറ സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 4 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ..സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 85 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – മാടക്കത്തറ സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടവല്ലൂർ സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 62 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എൽ.എഫ് . ക്ലസ്റ്റർ – പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 4 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന അളഗപ്പനഗർ സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ. ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.