തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ (July-31) കണ്ടൈൻമെൻറ് അപ്ഡേറ്റുകൾ..

thrissur-containment-covid-zone
thrissur-containment-covid-zone

എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്- 10, കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്‌ – 6 പുതിയ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി..