തൃശൂരില്‍ ഇന്ന്‌ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ.

thrissur news today Covid-Update

ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റര്‍ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 69 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന പുത്തന്‍ച്ചിറ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന പുത്തന്‍ച്ചിറ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കൊടുങ്ങലൂര്‍ സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 38 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന അടാട്ട് സ്വദേശി – 63 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാല്‍ സ്വദേശി – 50 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാല്‍ സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – നടത്തറ സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – നടത്തറ സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കടവല്ലൂര്‍ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റര്‍ – വളളത്തോള്‍നഗര്‍ സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

ഷാര്‍ജയില്‍ നിന്ന് വന്ന വരവൂര്‍ സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റര്‍ – കടവല്ലൂര്‍ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് സ്ത്രീ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റര്‍ – കാട്ടാക്കാമ്പാല്‍ സ്വദേശി – 14 വയസ്സ് ആണ്‍കുട്ടി. ഖത്തറില്‍നിന്ന് വന്ന മണല്ലൂര്‍ സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് . സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന അടാട്ട് സ്വദേശി – 60 വയസ്സ് സ്ത്രീ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റര്‍ – കടവല്ലൂര്‍ സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് . ദുബായില്‍നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷന്‍.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 17 വയസ്സ് ആണ്‍കുട്ടി. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന അഴിക്കോട് സ്വദേശി – 26 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 83 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 1 വയസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കൊടുങ്ങലൂര്‍ സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 67 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് . കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 30 വയസ്സ്. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – ത്യക്കൂര്‍ സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – ചേര്‍പ്പ് സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 39 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന ത്യശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി – 62 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന ത്യശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റര്‍ – ഏറിയാട് സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന വാടാനപ്പിളളി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന ത്യശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന അയ്യന്തോള്‍ സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് പുരുഷന്‍.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന മാടക്കത്തറ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന ത്യക്കുര്‍ സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കൊടക്കര സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കൊടുങ്ങലൂര്‍ സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെണ്‍കുട്ടി. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കൊടുങ്ങലൂര്‍ സ്വദേശി – 13 വയസ്സ് ആണ്‍കുട്ടി.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകര്‍ന്ന കൊടുങ്ങലൂര്‍ സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റര്‍ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ദുബായില്‍ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. മസ്‌ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വന്ന തൈക്കാട് സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി് സ്വദേശി – 32 വയസ്സ് പുരുഷന്‍. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്ന ഓട്ടുപാറ സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷന്‍.