സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1167 പേർക്ക് കോ വിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Covid-Update-Snow-View

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1167 പേർക്ക് കോ വിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോ വിഡ് അവലോകനയോഗത്തിനുശേഷം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. രോഗ മുക്തി- 679 , സമ്പർക്കം മൂലം 868പേർ രോഗികളായി. വിദേശത്തു നിന്നുള്ളവർ-120 , മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ- 96 , ഉറവിടം അറിയാത്തവർ-55 , 4 മരണവും സംഭവിച്ചു.പോസീറ്റീവ് ആയവർ ജില്ലകൾ തിരിച്ച്- തിരുവനന്തപുരം – 227 , കൊല്ലം- 95 , ആലപ്പുഴ- 84, മലപ്പുറം- 112, എറണാകുളം- 70, ത്യശ്ശൂർ- 109, പത്തനംതിട്ട-63 , കാസർകോട്- 38 കണ്ണൂർ- 43 , പാലക്കാട്-86 , വയനാട് – 53, കോട്ടയം- 118 , ഇടുക്കി-7 ,

ഇന്ന് ജൂലൈ 28 തൃശ്ശൂരിൽ കോ വിഡ്‌ ബാധിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ.. ബി.എസ്.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥീരികരിച്ച പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ-കോടശ്ശേരി സ്വദേശി 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ-കോടശ്ശേരി സ്വദേശി 64 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഉറവിടമറിയാതെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന നാട്ടിക സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കർണാടകത്തിൽ നിന്നും വന്ന വേളൂക്കര സ്വദേശി 23 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 51 വയസ്സ് സ്ത്രീ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 55 വയസ്സ്പുരുഷൻ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 14 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 22 വയസ്സ് സ്ത്രീ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 71 വയസ്സ്പുരുഷൻ. കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും വന്ന ആളൂർ സ്വദേശി 37 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ-ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 60 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ദമാമിൽ നിന്നും വന്ന ചേലക്കര സ്വദേശി 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ ദേശമംഗലം സ്വദേശി 14 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ ദേശമംഗലം സ്വദേശി 15 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ ദേശമംഗലം സ്വദേശി 39 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ പൂമംഗലം സ്വദേശി 90 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ വേളൂക്കര സ്വദേശി 27 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കർണാടകയിൽ നിന്നും വന്ന കടവല്ലൂർ സ്വദേശി 46 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കർണാടകയിൽ നിന്നും വന്ന കടവല്ലൂർ സ്വദേശി 16 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 44 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 80 വയസ്സ് സ്ത്രീ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ മരത്തംകോട് സ്വദേശി 64 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സൗദിയിൽ നിന്നും വന്ന കടങ്ങോട് സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

ഒമാനിൽ നിന്നും വന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി 56 വയസ്സ് പുരുഷൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- പാവറട്ടി സ്വദേശി 35 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ബന്ധുവിൽ നിന്നും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥീരികരിച്ച വേളൂക്കര സ്വദേശി 158 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ നടവരമ്പ് സ്വദേശി 20 വയസ്സ് പുരുഷൻ ഖത്തറിൽ നിന്നും വന്ന മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ ഉറവിടം അറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വെങ്കിടങ്ങ് സ്വദേശി 34 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

സൗദിയിൽ നിന്നും വന്ന ചേല്ലൂർ സ്വദേശി 61 വയസ്സ് പുരുഷൻ കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ വേളൂക്കര സ്വദേശി 78 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ വേളൂക്കര സ്വദേശി 46 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഉക്രയിനിൽ നിന്നും വന്ന ഒല്ലൂർ സ്വദേശി 20 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ വേളൂക്കര സ്വദേശി 35 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ ഊരകം സ്വദേശി 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 35 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 65 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ ചേർപ്പ് സ്വദേശി 65 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി 20 വയസ്സ് പുരുഷൻ
സൗദിയിൽ നിന്നും വന്ന മതിലകം സ്വദേശി 4 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. സൗദിയിൽ നിന്നും വന്ന പൊയ്യ സ്വദേശി 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി 40 വയസ്സ് പുരുഷൻ. ഷാർജയിൽ നിന്നും വന്ന വേളൂക്കര സ്വദേശി 53 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 55 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന വളളിവട്ടം സ്വദേശി 1 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. കൂവൈറ്റിൽ നിന്നും വന്ന എടവിലങ്ങ് സ്വദേശി 68 വയസ്സ് പുരുഷൻ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പൊയ്യ സ്വദേശി 23 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കടവല്ലൂർ സ്വദേശി 25 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പൊയ്യ സ്വദേശി 59 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചാഴൂർ സ്വദേശി 27 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ പൊറത്തിശ്ശേരി സ്വദേശി 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന അരിമ്പൂർ സ്വദേശി 39 വയസ്സ് പുരുഷൻ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ വരവൂർ സ്വദേശി 23 വയസ്സ് പുരുഷൻ. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം സ്വദേശി 76 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം സ്വദേശി 54 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ഉറവിടമറിയാതെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി 38 വയസ്സ് സ്ത്രീ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ മുരിയാട് സ്വദേശി 50 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി 55 വയസ്സ് പുരുഷൻ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 61 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ദമാമിൽ നിന്നും വന്ന പോർക്കുളം സ്വദേശി 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി 55 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കർണാടകയിൽ വന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി 27 വയസ്സ് പുരുഷൻ.ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി 58 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി 63 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി 3 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി 1 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി 28വയസ്സ് സ്ത്രീ.

കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 44 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 49 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 80. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി 47 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 43 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 50 വയസ്സ് സ്ത്രീ.

ബഹറിനിൽ നിന്നും വന്ന പറപ്പുക്കര സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കുവൈറ്റിൽ നിന്നും വന്ന മേലൂർ സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 1 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കുവൈറ്റിൽ നിന്നും വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 46 വയസ്സ് സ്ത്രീ. ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ ദേശമംഗലം സ്വദേശി 73 വയസ്സ് പുരുഷൻ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും വന്ന ചാവക്കാട് സ്വദേശി 56 വയസ്സ് പുരുഷൻ. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ പോർക്കുളം സ്വദേശി 58 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി 41 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 49 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി 20 വയസ്സ് പുരുഷൻ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ സ്വദേശി 24 വയസ്സ് സ്ത്രീ. കെ.എൽ. എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ സ്വദേശി 2 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.  കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി 22 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ.കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി 50 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻചിറ സ്വദേശി 83 വയസ്സ് പുരുഷൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻചിറ സ്വദേശി 70 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻചിറ സ്വദേശി 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻചിറ സ്വദേശി 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻചിറ സ്വദേശി 5 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. കെ.എസ് .ഇ ക്ലസ്റ്റർ പൂമംഗലം സ്വദേശി 90 വയസ്സ് സ്ത്രീ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി 59വയസ്സ് സ്ത്രീ.