+2 പരീക്ഷ ഫലം ഇന്ന് അറിയാൻ ഇരിക്കവെ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

+2 വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആറാം കല്ല് റിയ വിശ്വംഭരൻ (17) ആണ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. +2 പരീക്ഷ ഫലം ഇന്ന് അറിയാൻ ഇരിക്കവെ ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് . പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കും എന്ന ഭയമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം.