കോ വി ഡ്- 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർക്കിടക വാവ് ബലിതർപ്പണ്ണ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കും…

തൃശ്ശൂർ : ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ കോവിഡ്- 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കർക്കിടക വാവ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി എത്തിയാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനോ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് കാരണം സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകം എന്ന കാരണം സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചാണ് കർക്കിടക വാവ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കിയത്.