ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതി കുന്നംകുളത്ത്..

ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതി കുന്നംകുളത്ത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോക്സോ കോടതികളിൽ ആദ്യത്തെ കോടതിയാണിത്. മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

കുന്നംകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് പുതിയ പോക്സോ കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കേസ് വിസ്താരം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുൾ പ്പെടെയാണ് കോടതി മുറി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇതിന് പുറമെ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ്, പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന കുട്ടികളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക മുറി തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.