ഇന്ന് 9 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത

വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെയുംഇന്നും നാളെയുംമറ്റന്നാളും എല്ലാ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അതിനാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതയിലാണ്.