കാലവർഷമെത്തി; കുന്നകുളത്ത് കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു..

മഴക്കാല ദുരന്തനിവാരണ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. ഓരോ വാർഡിലും പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ദുരന്തപ്രതികരണസേനക്ക് രൂപം നൽകും.

പ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ദുരന്ത അറിയിപ്പുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിനും ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും പശ്ചാത്തല സംവിധാനങ്ങൾ, ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിനും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ, ഭക്ഷണം എന്നിവ നൽകുന്നതിനും മുനിസിപ്പൽ തലത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കും.

വാർഡു തലത്തിൽ ജൂൺ 3, 4 തിയതികളിൽ കൗൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് വളണ്ടിയർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനും സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണം ഈ യോഗങ്ങളിൽ നടത്തും. 9946730885 എന്ന നമ്പർ ആണ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ.