ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം നിർത്തിവെച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള റോഡുപണി പുനരാരംഭിച്ചു..

ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന അക്കിക്കാവ് – പഴഞ്ഞി – കടവല്ലൂർ റോഡിന്റെയും അക്കിക്കാവ് -തിപ്പലിശ്ശേരി-എരുമപ്പെട്ടി റോഡിന്റെയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു. നബാർഡ്, കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടു റോഡുകളും പൂർണമായി റബ്ബറൈസ്ഡ് ആക്കി നിർമിക്കുന്നത്.

റോഡ് നിർമാണം പുനരാരംഭിച്ചതോടെ അക്കിക്കാവ് മുതൽ എരുമപ്പെട്ടി വരെയുള്ള റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പകുതിയോളം പൂർത്തിയായി. വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി കിട്ടിയതോടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇതാരംഭിച്ചത്.

റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നേരത്തെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്ന നടപടികൾക്കു ശേഷം ഉടൻ മറ്റ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കും.