പരീക്ഷാ സംശയ നിവാരണത്തിന് വാർ റൂം റെഡി.

കോവിഡ് ആശങ്കകൾക്കിടെ നടത്താൻ പോവുന്ന എസ്എസ്എൽസി ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ സംശയനിവാരണത്തിന് ജില്ലയിൽ വാർ റൂം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, എന്നിവരുടെ സംശയങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച വാർ റൂം തൃശൂർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് മെയ് 30 വരെ വാർ റൂം പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. എസ് എസ് എൽ സി, ഹയർസെക്കന്ററി, വൊക്കേഷ്ണൽ, ഹയർസെക്കന്ററി പരീക്ഷകൾ മെയ് 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വാർ റൂം തയ്യാറാകുന്നത്. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയനിവാരണത്തിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകൾ ഹയർസെക്കന്ററി വിഭാഗം – 9447437201, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി വിഭാഗം – 9747236046 എസ് എസ് എൽ സി – 9496238104, 9446031953, ഓഫീസ് നമ്പർ – 0487 2360810