ഞായറാഴ്ച ഈദുൽ ഫിത്തർ..

ഇന്ന് ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ ശനിയാഴ്ച റംസാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി ഞായറാഴ്ച ഈദുൽ ഫിത്തർ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിവിധ ഖാസിമാർ അറിയിച്ചു.

ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്തണമെന്നും ആഘോഷങ്ങൾ പരിമിതപ് പെടുത്തണമെന്നും ഖാസിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക് ഡൗൺ ദിവസം കൂടിയാണ് ഞായറാഴ്ച. എന്നാൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഞായറാഴ്ച ആയാൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.