എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പ്രവേശന നടപടി മെയ് 18ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി..

കേരളത്തിലെ 2020 – 21 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പ്രവേശന നടപടി മെയ് 18ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍അറിയിച്ചു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്‌കൂളുകളില്‍ നേരിട്ടെത്തി പ്രവേശനം നേടാം. കോ വിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിച്ച് കൊണ്ട് വേണം പോവാൻ. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും ഈ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കും. ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യം കൈറ്റ് ലഭ്യമാക്കും. ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍, പാര്‍ശ്വ വല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികള്‍, മലയോര ഗോത്രമേഖലയിലെ കുട്ടികള്‍, മേഖലകളില്‍ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, തീര ദേശ മേഖലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുടങ്ങിയ വിഭാഗ ക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി 200 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരീക്ഷാ പരിശീലന സൗകര്യ മൊരുക്കും.

നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഇരുപതിനായിരത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിശീലനംലഭ്യമാക്കും. ഇത്പ്രാദേശിക പ്രതിഭാകേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഊരുവിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവ വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുക.മാതൃകാപരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍, അധിക പഠന സാമഗ്രികള്‍, പഠനസഹായികള്‍ തുടങ്ങിയവ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. 10, 11, 12 ക്ലാസുകളി ല്‍പ്പെട്ട പൊതു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രയോജന പ്പെടുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍അറിയിച്ചു.