യാത്രാ പാസുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി.

തിരുവനന്തപുരം :കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൌൺ നെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികൾക്ക് തിരികെ വരുന്നതിന് യാത്രാ പാസുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ covid19jagratha.kerala.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന നോർക്ക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രാ പാസുകളും ക്കുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഗർഭിണികൾ കേരളത്തിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ ലോക ഡൗൺ കാരണം കുടുംബവുമായി അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി വന്നവർ ഇന്റർവ്യൂ/ സ്പോർട്സ് തീർത്ഥാടനം ടൂറിസം മറ്റ് സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവയ്ക്കായി തൽക്കാലം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്കാണ് മുൻഗണന.