ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാര വരവ് 4.91 കോടി: 2.752 കി.ഗ്രാം സ്വർണവും

ഒരു മാസത്തെ ഭണ്ഡാര വരവായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിച്ചത് 4,91,61,707 രൂപയും 2 കിലോ 752 ഗ്രാം100 മില്ലിഗ്രാം സ്വർണവും 18.10 കിലോ വെള്ളിയും ഇതിനു പുറമെ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് 1,55,426 രൂപയുംലഭിച്ചു. ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നിരോധിത നോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.

SBI ക്ക് ആയിരുന്നു ഭണ്ഡാരം എണ്ണൽ ചുമതല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1000, 500 നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചതിന് ശേഷംപഴയ നോട്ടുകൾ നൽകി പുതിയത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് നിരോധിത നോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് പതിവായി.

2017 മുതൽ എല്ലാ മാസവും ഭണ്ഡാരം എണ്ണുമ്പോൾ നിരോധിത നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇന്നലെ ഭണ്ഡാരംഎണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നിരോധിച്ച 1000 രൂപയുടെ ഒമ്പത് നോട്ടുകളും 500 രൂപയുടെ 39 നോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.