കൊച്ചിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം..

കൊച്ചിയിൽ വിഷു ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം. രാത്രി 10നും രാവിലെ 6നും ഇടയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയെന്ന് പോലീസ്.