ഗതാഗത നിയന്ത്രണം..

announcement-vehcle-mic-road

പാവറട്ടി സെന്റർ മുതൽ പാവറട്ടി പള്ളി വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഏപ്രിൽ 13ന് ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെടും.