ഇന്നസെന്റിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം…

നടൻ ഇന്നസെന്റിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ. മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നു എന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ.