ആധാറും പാനും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇനി 15 ദിവസം കൂടി..

ആധാറും പാൻ നമ്പറും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതി ന് ഇനി 15 ദിവസം കൂടി. 31 വരെയാണ് ഇതിനായി സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇബന്ധിപ്പിക്കാത്ത COVE പാൻ നമ്പർ ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പ്രവർത്തന രഹിതമാകും എന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

പിന്നീട് ഈ പാൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുമ്പ് പലതവണ സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നതാണ്. 2022 മാർച്ച് 31 വരെ ആധാറും പാനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല. ജൂൺ വരെ 500 രൂപയായിരുന്നു ഫീസ്. ഇപ്പോൾ 1,000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി.