ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നതും, കഴിയാത്തതുമായ സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയായി….

ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ജില്ലാഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതും തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. സ്ക്കൂൾ, കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഇന്റർനാഷണൽ, ഡോമസ്റ്റിക് വിമാന സർവ്വീസുകൾ, പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ,സിനിമ തീയേറ്റർ, ജിം, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, അന്ത:സംസ്ഥാന,അന്ത:ജില്ലാ യാത്രകൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ ഇക്കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല

.1, 2 ഗ്രേഡ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 50% റബ്ബർ, ടീ, കാഷ്യു നട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ, ചിക്കൻ- മീൻ – പച്ചക്കറി കടകൾ, ബാങ്ക്, എ ടി എം, എൽ പി ജി, ചരക്ക് തീവണ്ടി, കൽക്കരി – ഗതാഗതം, ടീ ഷോപ്പ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഫാർമസി തുടങ്ങിയവ ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും.