ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഞ്ചുകൾ നാളെ തുറക്കും..:

എൻ ബി എഫ് സി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഞ്ചുകൾ നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ ജി അനിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു. ഹെഡ് ഓഫീസും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ബ്രാഞ്ചുകളും ഇന്ന് തന്നെ തുറക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.