സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ 4 ദിവസമായി നടത്തി വന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു…

Thrissur_vartha_district_news_malayalam_private_bus

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ 4 ദിവസമായി നടത്തി വന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ തുടർന്നാണ് ഉടമകളുടെ നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം.