തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇളവ്…

ശബരിമല, ശിവഗിരി തീർത്ഥാടകർക്ക് രാത്രികാല നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ്. ഇന്ന് മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രാത്രികാല നിയന്ത്രണം…